บุคลากรของศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์


  

 

รองคณบดีฝ่ายพันธกิจเพื่อสังคม
(Associate Dean for Social Engagement)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.อธิป  สกุลเผือก
Dr.Athip Sakunphueak
เบอร์โทรศัพท์ 0-7428-8815
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


kamon re  

ผู้อำนวยการศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์
(Head of  PLSC)

ภก.กมล ปาลรัตน์
Mr.Kamon Panrat (Pharmacist)
เบอร์โทรศัพท์ 0-7428-8923
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


dujhathai re

เภสัชกร
(Pharmacist)

ภญ.ดุจหทัย เอนกชัย
Ms.Dujhathai Anekchai
เบอร์โทรศัพท์ 0-7428-8911  
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


niwan re

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
(Senior Scientist)

นางนิวรรณ  แท่นมณี
Mrs.Niwan Tanmanee
เบอร์โทรศัพท์ 0-7428-8913
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


nikhajit re

นักวิทยาศาสตร์
(Scientist)

นางสาวนิขจิตร  คลองดี
Ms.Nikkajit Klongdee
เบอร์โทรศัพท์ 0-7428-8911  
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


kornkamon

นักวิชาการอุดมศึกษา
(General Administration officer)

นางสาวกรกมล  เพ็ชรยอด
Ms.Kornkamon Petyord
เบอร์โทรศัพท์ 0-7428-8965
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


suriya re

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
(Scientific Officer)

นายสุริยา  สุขยิ่ง
Mr.Suriya Sookying
เบอร์โทรศัพท์ 0-7428-8913
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

Pharmaceutical Laboratory Service Center. All Rights Reserved.